uitgebreid profiel strategisch adviseur

Uitgebreid profiel Strategisch adviseur

Waterschap Algemeen
Waterschap Rijn en IJssel (hierna te noemen: waterschap) is een duurzame, innovatieve organisatie die het waterschap oppervlakte- en grondwater in de Achterhoek, Liemers en een stukje van Overijssel beheert. houdt de omgeving veilig, schoon, niet te droog en niet te nat door het (grond-) waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren.

De wereld is continu in beweging. Het waterschap vaart mee in alle veranderingen en het liefst voorop. De toenemende informatiestromen en netwerken vragen om een andere manier van werken. Samenwerkingen en verbindingen staan steeds meer centraal. Deze samenwerking is terug te zien in verschillende innovatieve initiatieven en krachtenbundelingen. Zo werd er samengewerkt met Rijkswaterstaat, andere overheden en de omgeving aan dijkversterkingsprojecten om de waterveiligheid in Zutphen, Arnhem en Pannerden-Loo te verbeteren. Werken we met vele partners samen aan de ontwikkelingen van de landgoederenzone lnags de Baakse Beek en is er gestart met het bouwen van een fabriek in Zutphen die een nieuwe grondstof uit het afvalwater gaat terugwinnen. Een primeur van wereldformaat!

Deze ontwikkelingen betekenen nogal wat voor het waterschap. En daarom ook voor haar medewerkers. Intern werkt de organisatie er hard aan om mee te veranderen. Zo is in 2017 een implementatieplan opgesteld ter voorbereiding op de Omgevingswet. Ook ontwikkelden ze een volwaardige I-strategie die een organisatorische visie op de transitie naar een informatiemaatschappij omvat.

Visie: Water als verbindend element
bron: Watervisie 2030).

Organisatorisch en bestuurlijk
De organisatie bestaat uit een (gekozen) algemeen bestuur, dat verantwoordelijk is voor het strategisch beleid. Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden en wordt ondersteund door de secretaris-directeur. Het dagelijks bestuur, ook wel college van dijkgraaf en heemraden, bestaat uit de dijkgraaf en vier bestuursleden. Deze bestuursleden worden heemraden genoemd. Het college wordt ondersteund door de secretaris-directeur en is ambitieus, collegiaal en toegankelijk.
Eens in de vier jaar wordt een nieuw waterschapsbestuur gekozen, de waterschapsverkiezingen zullen in maart 2019 weer plaatsvinden.

De bestuurlijke organisatie werkt samen met de ambtelijke organisatie, met aan het hoofd de secretaris-directeur. Samen met twee andere directeuren vormt hij het directieteam, wat zorgt voor de dagelijkse uitvoering van het waterschapsbeleid. De organisatie kent een hybride besturingsmodel. Grote veranderingen worden programmatisch aangestuurd.

De Unit Advies en Strategie

De unit Advies en Strategie valt onder de Secretaris Directeur en houdt zich bezig met strategieontwikkeling, beleidsontwikkeling, beleidsbeïnvloeding en advisering op het terrein van waterbeheer, waterveiligheid en schoonwater en informatievoorziening. Zij werkt voor de totale organisatie. De afdeling heeft zowel een sterk intern als extern gerichte rol. Bij de unit werken 35 medewerkers: (senior) beleidsadviseurs, inhoudelijk adviseurs en informatiespecialisten. De unit wordt aangestuurd door de manager Advies en Strategie. De unit is per 1 januari 2018 ontstaat uit de samenvoeging van een kennisinhoudelijk en beleidsunit. De unit is volop in ontwikkeling en heeft als belangrijkste uitdaging voor de komende jaren om een stap voorwaarts te maken op het gebied van:

 • Strategieontwikkeling en strategische samenwerking met partners
 • Procesgevoeligheid en ambtelijk bestuurlijk samenspel
 • Integrale advisering en strategisch denken en handelen
 • Modernisering van de informatievoorziening
 • Prioritering en sturing vanuit samenhang We zijn dan ook op zoek naar kandidaten die via het goede voorbeeld en door anderen te coachen en uit te dagen mee willen bouwen aan de unit en het waterschap.

De functie Strategisch Adviseur
De functie Strategisch Adviseur is ondergebracht bij de unit Advies en Strategie. Het is een nieuwe functie die het Bestuur en de Directie adviseert bij de realisatie van bestuurlijke doelen. Dit op een pro-actieve, deskundige en kwalitatief hoogwaardige wijze met scherp oog voor bestuurlijke verhoudingen en de maatschappelijke context waarin het waterschap opereert. De voornaamste taak ligt op het gebied van ontwerpen, uitdragen en realiseren van integrale strategieën op het terrein van waterbeheer, waterveiligheid en schoon en gezond water. Het betreft activiteiten die betrekking hebben op lange termijn ontwikkelingen op politiek-bestuurlijk, ruimtelijk-economisch, sociaal-maatschappelijk gebied. Belangrijke dossiers zijn klimaatverandering, schoonwater en waterveiligheid in relatie tot ruimtelijke en economische ontwikkeling. De Strategisch Adviseur heeft enerzijds de rol om het proces te organiseren (intern en extern) om met het externe veld te komen tot gemeenschappelijke strategieën en (toekomst-of strategische) verkenningen op het gebied van deze dossiers. Anderzijds geeft deze inhoudelijk sturing en richting aan het waterschap en biedt inspiratie voor Directie, Bestuur en andere in- en externe samenwerkingspartners. De strategisch adviseur is gericht op het realiseren van synergie tussen de verschillende waterschapsprogramma’s en dossiers en het schaken op de vele (overheids)borden. De focus ligt op het ‘brengen en halen’ bij de eigen organisatie, de regio, bij gemeenten, provincie en in Den Haag. En draagt hiermee zorg voor het optimaal voorbereiden en in positie brengen van de directie en het dagelijks bestuur. Hij/zij geeft directe inhoudelijke advisering en ondersteuning aan directie en Bestuur en geeft invulling aan het verbinden van de organisatie met de omgeving en omgekeerd. Dat is dus samen met partners nieuwe strategieën vormgeven en werkelijkheid laten worden. Tegelijk met deze externe samenwerking zorgt de strategisch adviseur ook voor een goede verankering in de organisatie via de strategische documenten als de Watervisie, het Waterbeheerplan en de jaarlijkse Perspectievennota.De strategisch adviseur helpt daarnaast de organisatie groeien naar een richtinggevende strategisch partner in de regio. Hij/zij is dus ook in staat om anderen in de organisatie op strategische vlak beter te laten worden. Dit vraagt dus ook om interne verbindende en leidinggevende kwaliteiten. De strategisch adviseur vergroot door zijn eigen acteren en door het laten groeien van anderen de rol en positie van het waterschap als strategische partner.

In onderstaand schema is een opsomming gegeven van relevante thema’s en onderwerpen die onderdeel uitmaken van de functie en waartussen accentverschillen kunnen liggen tussen de 2 adviseurs. Onderstaand schema is bedoeld om een beeld te krijgen van belangrijke accenten en mogelijke accent verschillen. Definitieve verdeling is mede afhankelijk van de kandidaten die zich aandienen.

Strategisch adviseur A B

 • Ambtelijk bestuurlijk samenspel x x
 • Strategische regionale samenwerking x
 • Voldoende en veilig water x
 • Schoon en gezond water x
 • Landelijk netwerk x x
 • Intern strategisch plannen (WBP, PPN etc.) x
 • Beleid en Governance x
 • Strategische Advisering x
 • Procesgerichtheid x x
 • Anderen helpen beter te worden x x
 • Gemeenten en regionale partners x
 • Andere waterschappen en provincies x

Functie-eisen
Je hebt een academische werk en denk niveau (bijv. bestuurskunde, beleidswetenschappen of technische wetenschap) en beschikt over kennis van de fysieke leefomgeving waarin het integraal waterbeheer van het waterschap wordt vormgegeven. Je hebt zeer ruime ervaring als adviseur op het vlak van procesaanpak en strategieontwikkeling. Je bent en stevige speler in een ambtelijk bestuurlijke context. Je bent een echte netwerker, met visie en blinkt uit in communicatieve vaardigheden. Je kunt goed analyseren en hebt een helikopterview, houdt van overzicht en weet van daaruit anderen mee te nemen, te sturen en te laten groeien. Je beschikt over aantoonbare goede organisatorische vaardigheden en weet anderen uit te dagen en te coachen om beter te worden.

Competenties
Voor de functie zijn de volgende competenties van toepassing:

Communicatieve en netwerkvaardigheden

 • Weet de juiste partijen bijeen te brengen op het juiste moment;
 • Weet met de juiste personen contacten te leggen en te onderhouden;
 • Wendt (in)formele netwerken effectief aan om zaken voor elkaar te krijgen;
 • Mobiliseert de juiste interne en externe mensen om een doelstelling te realiseren;
 • Onderhoudt in- en extern goede relaties met relevante beslissers;
 • Werkt samen met andere waterschappen, gemeenten, provincie, verschillende ministeries en andere relevante partners;
 • Vormt (strategische) allianties en coalities om doelen te bereiken.

Politieke en organisatorische sensitiviteit

 • Voorziet tijdig (politieke) afbreukrisico’s en anticipeert daarop;
 • Onderbouwt gemaakte keuzes door middel van (politiek) juist geformuleerde argumenten;
 • Bewaakt de eigen onderhandelingspositie ten opzichte van belanghebbenden en stakeholders;
 • Toetst regelmatig in de omgeving of eigen inschattingen juist zijn;
 • Schat politieke ontwikkelingen naar waarde in en vertaalt deze zo nodig;
 • Heeft een lange adem, houdt de koers vast en blijft deze uitdragen.

Sociaal vaardig (coachend leidinggeven)

 • Begrijpt de eigen positie en de impact van eigen gedrag op anderen
 • Heeft tijd, maakt tijd voor de ontwikkeling van teamleden
 • Erkent en herkent talent bij de ander en geeft eerlijke en opbouwende feedback
 • Helpt, geeft tips en aanwijzingen, adviseert, denkt mee, is sparringpartner of gesprekspartner
 • Lost niet zelf op maar helpt de teamleden om zelf vraagstukken op te lossen
 • Begrijpt waar ontwikkelingsbehoeften van collega’s liggen
 • Bevordert autonomie binnen het team en stimuleert medewerkers vorm te geven aan hun ontwikkeling

Onafhankelijkheid en stevigheid

 • Weet anderen voor zijn standpunt te winnen, ook wanneer er sprake is van belangentegenstellingen;
 • Gebruikt aansprekende argumenten;
 • Weet zaken voor elkaar te krijgen via persoonlijke benadering;
 • Creëert betrokkenheid bij belanghebbenden en verkrijgt acceptatie door persoonlijk overwicht;
 • Geeft bij weerstand een ingenomen standpunt niet zomaar op.

 • Weet zich een beeld te vormen van de toekomstige situatie en daarbij loskomen van de huidige situatie
 • Bekijkt ingewikkelde vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken;
 • Kan een stap terug doen en zaken van een afstand bekijken, zich losmaken om de grote lijnen en het totale proces te overzien;
 • Overziet delen en geheel van een vraagstuk;
 • Behoudt het overzicht in een grote diversiteit aan taken, ontwikkelingen of processen;
 • Zorgt voor een integrale aanpak.

Omgevingsbewustzijn

 • Is op de hoogte van politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Weet politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen in beleid op het eigen domein. En weet te beïnvloeden;
 • Kent de wensen en belangen van de verschillende stakeholders en weet win-win situaties te creëren;
 • Adviseert Directie en het AB en het DB over de ontwikkelingen op/in het domein en de gevolgen daarvoor op/in het domein;
 • Legt en onderhoudt contacten met voor de eigen functie belangrijke personen en organisaties;
 • Maakt gebruik van de kennis en ervaringen van andere personen in de organisatie.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

 • Zet zich in met anderen om de Waterschapsdoelen te bereiken, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is;
 • Zorgt ervoor dat het te behalen resultaat wordt ervaren als een gezamenlijke verantwoordelijkheid;
 • Zoekt naar win-winsituaties en zorgt voor overeenstemming;
 • Oefent invloed uit, realiseert draagvlak voor eigen plannen.

Innovatief handelen

 • Maakt kennis toegankelijk;
 • Deelt kennis met collega’s zowel binnen als buiten het Waterschap;
 • Realiseert budget voor know-how ontwikkeling, ook als de noodzaak daarvan niet direct wordt gevoeld;
 • Is bestand tegen (politieke) weerstanden tegen vernieuwing;
 • Initieert en stimuleert kennisontwikkeling en kennisbehoud binnen de organisatie.

« Terug naar vacature overzicht

Reageren op deze vacature

Intern: Sollicitatie formulier vacature

 •   
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 •  
 • Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Notificaties

Blijf op de hoogte van nieuwe vacatures.